Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Informacje podstawowe
Opublikowano: 2012-11-25 11:00:11

PROCEDURA POWOŁYWANIA
SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH W SZKOŁACH / PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

Dla powołania spółdzielni uczniowskiej (SU) należy:

 • Znaleźć chętnych do założenia SU w szkole zarówno wśród uczniów jak i grona pedagogicznego.
 • Ująć w Statucie Szkoły zapis o tym, że działa w szkole spółdzielnia uczniowska, zapis: "W szkole działa spółdzielnia uczniowska"
 • Na Radzie Pedagogicznej należy wytypować nauczyciela do opieki nad SU.
 • Zebrać grupę co najmniej 10 uczniów, którzy są zainteresowani członkostwem w SU (należy sporządzić ich listę, ustalić udział i wpisowe).
 • Przygotować statut SU, który zawiera zbiór praw i obowiązków członków spółdzielni oraz zasady jej działania.
 • Zwołać zebranie członków SU (Walne Zgromadzenie, które jest najwyższą władzą w spółdzielni). Porządek obrad zebrania założycielskiego powinien być następujący:
  1. Powołanie spółdzielni.
  2. Zapoznanie ze statutem SU i jego przyjęcie.
  3. Przyjęcie na członków SU.
  4. Wybory Zarządu (3 osoby).
  5. Wybory Rady Nadzorczej (3 osoby).
  6. Zatwierdzenie krótkiego planu pracy SU na bieżący rok. 

O powołaniu SU w danej placówce oświatowej należy powiadomić Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej lub Powiatową, Wojewódzką Radę Spółdzielczości Uczniowskiej.