Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2018-04-29 00:02:53
Fundacja w okresie sprawozdawczym tj. w 2017 r. zorganizowała dwa wakacyjne kursy dla opiekunów i instruktorów spółdzielczości uczniowskiej i SKO. W ramach kontynuacji współpracy z bankami spółdzielczymi uczestniczyła w realizacji konkursu „Talentowi-SKO”.  W dniu 25 listopada 2017 roku w Krakowie  FRSU zorganizowała Ogólnopolski Sejmik Spółdzielni Uczniowskich na którym zostały ogłoszone wyniki konkursu konkurs: „Na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej”. FRSU współpracowała z Krajową Radą Spółdzielczą  przy rozwiązaniu problemu spółdzielni uczniowskich w zakresie rozliczeń i możliwości korzystania z NIP, przy dokumentowaniu zakupów przez nie realizowanych. Z inicjatywy FRSU Krajowa Rada Spółdzielcza przygotowała i złożyła pisma do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej (20.10.2017) dotyczące wyjaśnienia sposobu postępowania spółdzielni uczniowskich w związku z wątpliwościami w zakresie podstawy prawnej działania oraz  ustroju organizacyjnego spółdzielni uczniowskich w aspekcie art. 56 ustawy o systemie oświaty. W 2017 roku Fundacja udzieliła ponad 150 konsultacji telefonicznych i e-mail odpowiadając na pytania dotyczące m.in. zakładani spółdzielni uczniowskich, prowadzenia ewidencji księgowej.  Fundacja pomagała również nawiązywać kontakty pomiędzy spółdzielniami oraz wskazywać na dobre praktyki. FRSU prowadzi również ewidencje spółdzielni uczniowskich z podziałem na województwa.  Działania FRSU i spółdzielni uczniowskich były prezentowane na spotkaniach spółdzielni  dorosłych, w tym  podczas posiedzeń w Krajowej Radzie Spółdzielczej (Komisja Spółdzielczości: 1.06.2018, 7.09.2017, 30.11.2017 oraz  Komisja Finansów: 11.12.2017) i spotkań Klubu Prezesa i Głównego Księgowego oraz Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy i Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Informacje na temat działania FRSU i spółdzielni uczniowskich systematycznie były także prezentowane na łamach spółdzielczego pisma „Tęcza Polska”.
Na spotkaniu 28.03.2018 r . w dyskusji wskazywano na przedsięwzięcia i trudności w pozyskiwaniu środków na działalność statutową.  Wyrażono podziękowanie Krajowej Radzie Spółdzielczej,  Związkowi Lustracyjnemu Spółdzielni Pracy, Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu oraz innym podmiotom spółdzielczym wspierającym działalność FRSU i mającym swój wkład w umacnianiu i rozwoju spółdzielni uczniowskich.
Wobec zgłoszonej przez Mieczysława Kozłowskiego chęci rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej  ze względu na wiek i stan zdrowia, Rada przychyliła się do tej prośby. Dziękując za wieloletnie kierowanie Radą, wskazywano zasługi Mieczysława  Kozłowskiego, który wraz z Michałem  Zarembą,  byłym długoletnim prezesem FRSU jest współzałożycielem fundacji, inicjatorem i współorganizatorem licznych przedsięwzięć na rzecz SU w okresie 26 lat swej działalności, także jako pedagog i dyrektor szkół.
Na funkcję przewodniczącego Rady został wybrany Zdzisław Zatorski działacz środowiska spółdzielczości pracy i były członek zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Uzupełniono także skład Rady FRSU wybierając do niej Tadeusza  Krasuckiego  wieloletniego Redaktora Naczelnego Kuriera  Spółdzielczego, z zadaniami w zakresie komunikacji i środków przekazu.
W planie pracy na 2018 r. wskazano, że FRSU będzie kontynuowała swoją działalność  doradczą i szkoleniową oraz informacyjno –promocyjną. W 2018 roku planowana jest kontynuacja konkursu „Na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej”, a w lipcu 2018 r. planowane jest zorganizowanie kursu dla opiekunów i instruktorów spółdzielni uczniowskich i SKO. Zakres realizacji planu jest uzależniony jednak od możliwości zgromadzenia środków na zakładane działania ,dlatego  też FRSU  apeluje do środowiska spółdzielczego o wsparcie realizacji jej celów.