Jesteś tutaj: O Fundacji > Statut
Opublikowano: 2015-08-11 07:40:29

STATUT FUNDACJI ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ - TEKST JEDNOLITY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Fundacja nosząca nazwę FUNDACJA ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI

UCZNIOWSKIEJ zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez założycieli aktem Notarialnym z dnia 27 grudnia 1990 r nr rep. AI -19713/90 Państwowego Biura Notarialnego w Krakowie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o fundacjach.(Dz.U. nr 19 poz.82) oraz niniejszego statutu.

- Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony

- Fundacja posiada osobowość prawną

 

§ 2

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami w zakresie realizacji swoich celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3

Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

 

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

 

§ 5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jego nazwę i siedzibę.

Pieczęć może ponadto zawierać graficzny znak Fundacji.

 

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rozdział II

Cele i środki działania.

 

§ 7

Celem i zasadą działania jest:

 1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rozwój i popularyzację spółdzielni uczniowskich.
 2. Pomoc materialna ,instruktażowa oraz szkoleniowa spółdzielniom Uczniowskim.
 3. Popularyzacja osiągnięć spółdzielni uczniowskich.
 4. Organizowanie pomocy merytorycznej i finansowej dla instruktorów i opiekunów spółdzielni uczniowskich.
 5. Udzielanie pomocy opiekuńczej i finansowej dla ludzi niepełnosprawnych.
 6. Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
 7. Organizacja konkursów spółdzielni uczniowskich.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres działalności gospodarczej, zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej tej działalności określa załącznik do statutu.
 2. Inicjowanie prowadzenia przez spółdzielnie uczniowskie działalności w następujących dziedzinach:
  • wytwarzanie, stosownie do warunków i umiejętności młodzieży, pomocy dydaktycznych dla potrzeb szkoły i innych zainteresowanych spółdzielni, zbierania i kompletowania okazów przyrodniczych, prowadzenia drobnej wytwórczości i wykonywanie nieskomplikowanych usług,
  • uprawy roślin i hodowli drobnego inwentarza,
  • organizowania na terenach dozwolonych zespołowego zbierania runa leśnego, ziół i surowców wtórnych,
  • organizowanie zakupu i sprzedaży towarów, a szczególnie przyborów szkolnych, podręczników, sprzętusportowo-turystycznego, słodyczy i napojów chłodzących itp,
  • udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywanie w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni będących w trudnych warunkach materialnych.
 3. Popularyzowanie zasad spółdzielczości ,utrzymywanie kontaktów ze spółdzielniami patronackimi dorosłych i innych organizacji oraz placówek oświatowo-wychowawczych, organizowanie spółdzielczych imprez, wycieczek i obozów.
 4. Inicjowanie aktywnego udziału spółdzielni uczniowskich w życiu społeczno-kulturalnym i wychowawczym szkoły.
 5. Organizowanie konkursów na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

 

§ 9

Fundacja współpracuje z innymi organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi, placówkami szkolno-wychowawczymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością statutową.

 

§ 10

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na podstawie planów rocznych i wieloletnich zatwierdzonych przez Radę Fundacji a opracowanych przez Zarząd Fundacjii.

 

§ 11

Fundacja dla realizacji swego celu może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, przedsiębiorstwami, organami administracji i innymi podmiotami.

 

Rozdział III

Organizacja i Organy Fundacji.

 

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 

§ 13

W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy.

 

§ 14

Rada Fundacji może dokooptować do swego grona nowych członków spośród osób, które dokonały świadczeń finansowych lub rzeczowych na rzecz Fundacji pod warunkiem złożenia deklaracji przystąpienia i przyjęcia jej w poczet Rady Fundacji większością 75 % głosów członków Rady.

 

§ 15

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Określanie kierunków działalności Fundacji i przeznaczenia środków na cele statutowe,
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie głównych kierunków działalności gospodarczej, rozpatrywanie i zatwierdzanie planów, sprawozdań z tej działalności,
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 4. Rozpatrywanie bilansu i rachunku wyników z całokształtu działalności Fundacji i udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, tworzenia lub przystąpienia do spółek prawa handlowego lub połączenia z inną fundacją,
 6. Decydowanie o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku polikwidacyjnego,
 7. Uchwalenie regulaminów pracy Rady i Zarządu Fundacji,
 8. Rada jest statutowym organem powołanym do sprawowania kontroli Fundacji. Ma prawo do występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli oraz do odmowy udzielania absolutorium członkom ustępującego Zarządu Fundacji. W szczególności Rada raz w roku przeprowadza kontrolę prawidłowości gospodarki finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych Fundacji, stanu kasy, rachunku bankowego ,stanu inwentarza, zamknięć rachunkowych-sporządzając protokół.

 

§ 16

 1. Posiedzenia Rady Fundacji w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd 2 razy w roku, w tym raz nie później niż do 31 marca po zakończeniu roku przede wszystkim dla rozpatrzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji za rok ubiegły oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji.
 2. Zarząd zwołuje Radę Fundacji w trybie nadzwyczajnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy lub w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia żądania lub wniosku przez połowę członków Rady Fundacji.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji podejmuje uchwały tylko w sprawach, do których zostało zwołane.

 

§ 17

 1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca wybrani spośród członków Rady.
 2. Decyzje Rady Fundacji są podejmowane w formie zaprotokołowanych uchwał zwykłą większością głosów, przy czym każdy z członków Rady ma prawo do jednego głosu, a dla większości uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Rady.
 3. W posiedzeniu Rady biorą udział z głosem doradczym członkowie Zarządu.

 

§ 18

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wynikifinansowo-gospodarcze i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa, I zastępcy Prezesa Zarządu i co najmniej jednego członka Zarządu powoływanych w miarę potrzeb.
 2. Prezesa Zarządu Fundacji oraz członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Szczegółowy zakres działania Zarządu Fundacji określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
 4. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj jego członkowie upoważnieni przez Zarząd Fundacji.
 5. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
  1. opracowanie projektów programów działania Fundacji i planów ich realizacji,
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym dysponowanie jej funduszami, tworzenie zakładów i innych placówek prowadzących działalność gospodarczą, udzielanie pełnomocnictw ,reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec wszelkich instytucji i organów państwo- wych, sądów, wszelkich podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, z tym że prawo do reprezentacji przysługuje Prezesowi lub w jego nieobecności jego Zastępcy,
  3. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji, za wyjątkiem zastrzeżonych do decyzji Rady Fundacji,
  4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  5. sporządzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, bilansów oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
  6. uchwalanie regulaminu pracy Biura Fundacji,
  7. uchwalanie instrukcji w sprawach administrowania i działalności,
  8. organizowanie Biura Fundacji i nadzór nad jego pracą,
  9. rozpatrywanie i realizacja zaleceń Rady oraz wykonywanie innych funkcji zleconych przez Radę Fundacji,
  10. uchwalanie regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji,
  11. przeprowadzenie likwidacji Fundacji stosownie do uchwały Rady Fundacji,
  12. podejmowanie czynności nie zastrzeżonych dla innych organów,
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zwołuje je Prezes Zarządu z własnej inicjatywy.
 7. Funkcje członków Zarządu z wyjątkiem członków urzędujących nie są wynagradzane.
 8. Zasady zwrotu wydatków poniesionych przez nich są łącznie z ekwiwalentem ustalane w regulaminie pracy Zarządu.

 

§ 20

 1. Obsługa organów Fundacji należy do Biura Fundacji.
 2. Biuro Fundacji podporządkowane jest Zarządowi Fundacji.

 

§ 21

Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

 

Rozdział IV

Majątek Fundacji.

 

§ 22

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie :1 000,-zł, słownie: tysiąc złotych wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

Majątek Fundacji będzie wzrastał wraz ze wzrostem wkładów, darowizn, a także z dochodów własnych Fundacji.

 

§ 23

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. Wpływy z działalności gospodarczej.
 2. Subwencje,darowizny,spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych.
 3. Odsetki bankowe od kapitału Fundacji.
 4. Dochody ze zbiórek, loterii i innych imprez publicznych.
 5. Wpływy inne i dochody

 

§ 24

 1. Działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych prowadzi sama Fundacja lub wyodrębnione zakłady Fundacji.
 2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 3. Kierownika Zakładu powołuje Zarząd Fundacji.
 4. Kierownik Zakładu jest Kierownikiem Zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 5. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin organizacyjny zakładu ustalony przez Zarząd Fundacji.

 

§ 25

Fundacja może tworzyć spółki, wchodzić w spółki z innymi podmiotami gospodarczymi, a także łączyć się z innymi funkcjami, jak również lokować swe kapitały w różnych przedsięwzięciach gospodarczych.

 

§ 26

Majątek i dochody Fundacji przeznacza się na realizację celów określonych w Statucie , zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Rady czy Zarządu Fundacji.

 

§ 27

W Fundacji obowiązuje zakaz:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób ,z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich ,chyba że wynika to bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie jej organów ,pracownicy lub ich bliskie osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 28

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
 2. Roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swej działalności Fundacja podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty.

 

Rozdział V.

Postanowienia końcowe.

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Ustawie o Fundacjach.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele rozwoju i działalności spółdzielczości uczniowskiej.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany w statucie został uchwalony przez Radę Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w dniu

23 września 2011 roku.