Jesteś tutaj: O Fundacji > Statut
Opublikowano: 2015-08-11 07:40:29

Załącznik 1

do uchwały Rady Fundacji nr 1 z dnia 10 grudnia 2020 r.

 

 

STATUT

FUNDACJI ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 §1

 1. Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Grażynę Janczarską, Mieczysława Kozłowskiego, Teresę Krzeczek, Małgorzatę Wojnicką, Wiesława Wójcika, Michała Zarembę, zwanych dalej „Fundatorami” aktem notarialnym nr repertorium AI 19713/90 z dnia 27 grudnia 1990 r. prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1994 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Nadzór nad Fundacja sprawuje minister właściwy ds. edukacji.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

 

MISJA, CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 §3

 Misją Fundacji jest rozwijanie twórczego potencjału dzieci i młodzieży działającej w spółdzielniach uczniowskich, wspieranie tworzenia spółdzielni uczniowskich oraz ich rozwoju, a także prowadzonej przez nie działalności na rzecz członków i społeczności lokalnych, wspieranie instruktorów i opiekunów spółdzielni uczniowskich w podnoszeniu ich kwalifikacji i umiejętności oraz kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i społecznych wśród młodzieży w duchu zasad i wartości spółdzielczych.

 §4

Celem i zasadą działania jest:

 • Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rozwój i popularyzację spółdzielni uczniowskich.
 • Pomoc materialna ,instruktażowa oraz szkoleniowa spółdzielniom Uczniowskim.
 • Popularyzacja osiągnięć spółdzielni uczniowskich.
 • Organizowanie pomocy merytorycznej i finansowej dla instruktorów i opiekunów spółdzielni uczniowskich.
 • Udzielanie pomocy opiekuńczej i finansowej dla ludzi niepełnosprawnych.
 • Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
 • Organizacja konkursów spółdzielni uczniowskich.

 

§5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres działalności gospodarczej, zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej tej działalności określa załącznik do statutu.
 • Inicjowanie prowadzenia przez spółdzielnie uczniowskie działalności w następujących dziedzinach:
  1. wytwarzanie, stosownie do warunków i umiejętności młodzieży, pomocy dydaktycznych dla potrzeb szkoły i innych zainteresowanych spółdzielni, zbierania i kompletowania okazów przyrodniczych, prowadzenia drobnej wytwórczości             i wykonywanie nieskomplikowanych usług,
  2. uprawy roślin i hodowli drobnego inwentarza,
  3. organizowania na terenach dozwolonych zespołowego zbierania runa leśnego, ziół i surowców wtórnych,
  4. organizowanie zakupu i sprzedaży towarów, a szczególnie przyborów szkolnych, podręczników, sprzętu sportowo-turystycznego, słodyczy i napojów chłodzących itp,
  5. udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywanie w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni będących w trudnych warunkach materialnych.
 • Popularyzowanie zasad spółdzielczości ,utrzymywanie kontaktów ze spółdzielniami patronackimi dorosłych i innych organizacji oraz placówek oświatowo-wychowawczych, organizowanie spółdzielczych imprez, wycieczek i obozów.
 • Inicjowanie aktywnego udziału spółdzielni uczniowskich w życiu społeczno-kulturalnym i wychowawczym szkoły.
 • Organizowanie konkursów na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

§6

 

 1. Działalność określona w § 4 i § 5 jest wyłącznie działalnością statutową Fundacji i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Wszystkie działania prowadzone są w formie działalności nieodpłatnej, chyba że Zarząd Fundacji określi w formie uchwały zasady odpłatności za danego rodzaju działania podejmowane w ramach działalności statutowej Fundacji.

  

 MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 §7

Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

 §8

Dochodami Fundacji są:

 • darowizny, dotacje, spadki, zapisy,
 • dochody z działalności statutowej odpłatnej,
 • dochody ze zbiórek publicznych,
 • dochody z majątku Fundacji, w tym z oddanych do odpłatnego korzystania rzeczy i praw majątkowych,
 • dochody z papierów wartościowych, w tym z obligacji i akcji, z udziałów w spółkach prawa handlowego, z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz z certyfikatów inwestycyjnych, w tym również z ich odpłatnego zbycia,
 • odsetki bankowe.

§9

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów i spadkobierców.

§10

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ORGANY FUNDACJI

 §11

 1. Organami Fundacji są:
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.
 1. Funkcję członka organu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Członkiem Zarządu Fundacji i członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 5. W przypadku zaistnienia przesłanek powodujących, iż członek organu nie spełnia wymagań przewidzianych przepisami prawa lub Statutu stawianych osobom pełniącym funkcje w organach organizacji pozarządowych, zobowiązany jest on do poinformowania o tym fakcie Fundacji i złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

 

RADA FUNDACJI

 §12

 

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 9 członków.
 3. Członków kolejnych Rady Fundacji powołuje ustępująca Rada Fundacji.
 4. Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat. Rada Fundacji pełni swoje obowiązki do dnia powołania nowego składu Rady Fundacji.
 5. Osoba powołana do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z upływem tej kadencji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. W uzasadnionych przypadkach członek Rady Fundacji może zostać odwołany przez pozostałych członków Rady Fundacji. Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Fundacji podejmowana jest większością 2/3 głosów obecnych członków Rady Fundacji.
 8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  i Sekretarza.
 9. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami Rady kieruje Wiceprzewodniczący. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący i Wiceprzewodniczący nie może działać wbrew uchwałom podjętym przez Radę Fundacji.
 10. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział Członkowie Zarządu Fundacji oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

 §13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. O posiedzeniu Rady Fundacji oraz planowanym porządku posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy jej członkowie z właściwym wyprzedzeniem. Na wniosek członka Rady Fundacji powiadomienie                           o posiedzeniu Rady Fundacji może zostać dokonane środkami komunikacji elektronicznej.
 2. Radę Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji zgłoszony na piśmie lub na wniosek trzech członków Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Do skutecznego podejmowania uchwał niezbędna jest obecność minimum 2/3 członków Rady Fundacji, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji oraz głosowanie mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgoda członków Rady Fundacji na odbycie posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej udzielana jest w formie uchwały Rady Fundacji.
 6. Możliwość udziału w posiedzeniu Rady Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 7. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Rady Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
 • transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 • dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Rady Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
 • wykonywania osobiście przez Członka Rady Fundacji prawa głosu w toku posiedzenia.
 1. Przewodniczący Rady może poddać pod głosowanie projekt uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Fundacji, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem podjęcia prawnie wiążącej uchwały w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest uprzednie przekazanie Zarządowi Fundacji przez wszystkich członków Rady Fundacji oświadczeń w formie pisemnej o aktualnych adresach poczty elektronicznej udostępnianych w celu podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzeniem głosowania. Uaktualnianie adresów poczty elektronicznej (e-mail) należy do obowiązków członków Rady Fundacji. Zawiadomienie wysłane na adres wskazany przez członka Rady Fundacji jest równoznaczne z jego skutecznym doręczeniem. Uchybienie przez członka Rady Fundacji obowiązkowi każdoczesnego uaktualniana danych, nie wpływa na uznanie skuteczności doręczenia korespondencji wysłanej na zgłoszony wcześniej zarządowi Fundacji dotychczasowy adres. Poddając pod głosowanie projekt uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji wyznacza termin, nie krótszy niż trzy dni, w którym członkowie Rady Fundacji oddają swój głos. Brak odpowiedzi członka Rady Fundacji jest równoznaczny z głosem wstrzymującym się.

§14

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
 • nadzór nad działalnością Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,
 • podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
 • uchwalanie zmian celów statutowych i statutu Fundacji,
 • kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 • ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań, bilansu  i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • podejmowanie innych czynności wskazanych przez Statut.
 1. Do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji uprawniony jest Przewodniczący Rady Fundacji lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
 2. W czynnościach prawnych oraz w sporze pomiędzy Członkiem Zarządu a Fundacją Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

§15

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

ZARZĄD FUNDACJI

 §16

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Zarząd Fundacji pełni swoje obowiązki do dnia powołania nowego składu Zarządu Fundacji.
 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
  • śmierci członka Zarządu Fundacji;
  • złożenia przez członka Zarządu Fundacji pisemnego oświadczenia o rezygnacji
   z pełnionej funkcji;
  • odwołania członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji,
  • ubezwłasnowolnienia członka Zarządu Fundacji.
 4. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz Rady Fundacji, a w szczególności:
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  • wytaczanie rocznych planów, określanie sposobu ich realizacji oraz źródeł finasowania,
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych;
  • w innych sprawach określonych niniejszym Statutem.
 5. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. W posiedzeniach Zarządu Fundacji może brać udział Rada Fundacji, poszczególni członkowie Rady Fundacji oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 7. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
 8. W przypadku powołania jednoosobowego Zarządu Fundacji uchwały podejmowane są przez Prezesa Zarządu. W przypadku powołania dwuosobowego Zarządu Fundacji uchwały podejmowane są jednomyślnie. W przypadku powołania co najmniej trzy osobowego Zarządu Fundacji uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
 9. Posiedzenia Zarządu Fundacji oraz głosowanie mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Przepisy § 13 ust. 5-8 Statutu stosuje się odpowiednio.
 10. Członek Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, a także wykonywać na rzecz Fundacji świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy o wolontariat.

 

SPOSÓB REPREZENTACJI I PROWADZENIE SPRAW

 §17

GOSPODARKA FINASOWA

§18

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 3. Zarząd Fundacji ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

 §19

Fundacja współpracuje na podstawie umów i porozumień z organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej, przedsiębiorcami oraz innymi osobami o tym samym lub podobnym celu działania, a także może zostać członkiem organizacji społecznych, pozarządowych i spółdzielczych na zasadach pełnej autonomii.

 

ZMIANA  STATUTU

 §20

  1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
  2. Zmiany celów działalności Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
  3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i zmiany celów działalności Fundacji zapadają większością 2/3 głosów obecnych członków Rady Fundacji.

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 §21

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała z połączenia przejmie cele, dla których powstała i które realizuje Fundacja.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

 §22

 1. W razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacja ulega likwidacji.
 2. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuję jednomyślnie wszyscy członkowie Rady Fundacji.
 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Fundacji lub wskazany przez Radę Fundacji Likwidator/Likwidatorzy.
 4. Pozostały po likwidacji majątek Fundacji zostanie przeznaczony na cel określony w uchwale Rady Fundacji o likwidacji Fundacji.

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§23

Pięcioletnia kadencja członków organów Fundacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień podjęcia uchwały przyjmującej niniejszy Statut rozpoczyna się z chwilą jego wpisu do właściwego rejestru.