Jesteś tutaj: Szkolne Kasy Oszczędności > Spotkania / Szkolenia
Opublikowano: 2018-09-04 18:22:56
Kurs miał za zadanie przygotować nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Opiekun spółdzielni uczniowskiej musi posiadać m.in. podstawową wiedzę z zakresu organizacji spółdzielczości, ekonomii, podstaw rachunkowości organizacji pracy oraz bhp.  Przygotowano program kursu, który stanowił kompendium w/w zagadnień. Wykładowcami byli: Anna Mironiuk, Zofia Węgrzyniak, Bronisław Bieś, Anita Strzebońska oraz Anna Bulka. Kierownikiem kursu był Bronisław Bieś emerytowany nauczyciel metodyk ODN a nad sprawami organizacyjnymi czuwał Jerzy Lubas I zastępca prezesa FRSU.

Słuchacze zostali zapoznani z organizacją SU w placówkach oświatowych, wymaganiami dotyczącymi dokumentacji oraz konkretnymi przykładami działających spółdzielni uczniowskich. W ramach prezentacji zagadnień spółdzielczych została przedstawiona historia spółdzielczości w tym również spółdzielczości uczniowskiej, Pani Anna  Bulka - Prezes Zarządu FRSU i Członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej zapoznała słuchaczy ze strukturą organizacyjną spółdzielczości w Polsce oraz funkcją jaką pełni Krajowa Rada Spółdzielcza, jako naczelny organ samorządu spółdzielczego w Polsce. Pan Zdzisław Zatorski- Przewodniczący Rady Nadzorczej FRSU przedstawił  działalność Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.  Sytuację w światowym ruchu spółdzielczym oraz działalność Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy omówił pan Janusz Paszkowski prezes ZLSP.

Podczas szkolenia omówiono problemy organizacji spółdzielni uczniowskiej w szkole, niezbędną dokumentację samorządową, zagadnienia bhp oraz zasady księgowości. W ankiecie ewaluacyjnej „podstawy księgowości” / czyli mówiąc obrazowo jak prawidłowo zapisać „kto winien, a kto ma” / słuchacze uznali za szczególnie przydatne i wskazywali na konieczność zwiększenia liczby godzin poświęconych na te zagadnienia. Słuchacze kursu odbyli również cały szereg praktycznych ćwiczeń z przygotowywania i prowadzenia dokumentacji oraz księgowości spółdzielni uczniowskiej. Dyskutowali również na temat zagadnień, dla których powinny pojawić się odpowiednie regulacje prawne, aby spółdzielnie uczniowskie mogły działać i rozwijać się w szkołach.

Pani Patrycja Dobranowska przedstawicielka KBS szczegółowo poinformowała słuchaczy o zasadach prowadzenia SKO w szkole oraz działaniach Krakowskiego Banku Spółdzielczego w tym również w zakresie wspierania działalności kulturalnej, spółdzielczości uczniowskiej, rozwoju przedsiębiorczości i promowania zasad spółdzielczych wśród swoich klientów. Pani Ewelina Jasińska z Banku Polskiej Spółdzielczości SA omówiła zasady działania programu Banków Spółdzielczych z grupy BPS TalentowiSKO, który ma na celu rozwijanie działania Szkolnych Kas Oszczędności i zaprosiła do uczestnictwa w kolejnych edycjach.

Ze względu na napięty program uczestnicy kursu słuchacze nie mieli zbyt wiele czasu na zwiedzanie Krakowa / była tylko kolacja na Kazimierzu/ a ponadto kapryśna pogoda nie ułatwiała bliższego poznania miasta. Mimo tych trudności w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej  zadowolenie z kursu zadeklarowała zdecydowana większość  / ponad 90% /  słuchaczy.