Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2019-03-04 08:21:35

Rada i Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej  informuje, że wskutek podjętych działań przez Krajowa Radę Spółdzielczą (pismo LD-51/405/2017/EH) z Ministerstwa Finansów otrzymano pismo Znak DPP8.101.152.2017.WCH z dnia 11.01.2019 r. wyjaśniające m.in. wątpliwości związane z obowiązkiem stosowania przez spółdzielnie uczniowskie prawa podatkowego, w tym VAT i kas fiskalnych. W załączeniu zamieszczamy skan pisma DPP8.101.152.2017.WCH z dnia 11.01.2019 r.

 

Zachęcamy wszystkich do wnikliwej lektury w/w dokumentu. Ze swej strony pragniemy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

1. Ministerstwo Finansów rozpatrując zasady organizacji spółdzielni uczniowskich (statut, organy spółdzielni) oraz sposób prowadzenia rachunkowości (odrębnej od ksiąg rachunkowych szkoły czy organu prowadzącego, roczne sprawozdania i określony sposób podziału wypracowanej nadwyżki) stwierdza, że spółdzielnie uczniowskie w zakresie finansów nie są częścią szkoły jako jednostki budżetowej, której zasady gospodarki finansowej zostały określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przy takim podejściu brak jest kolizji w zakresie osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków przez spółdzielnie uczniowskie z zasadami tych dochodów i wydatków ponoszonych przez szkołę jako jednostkę budżetową.

2. Status spółdzielni w kwestii podatku od towarów i usług został szczegółowo rozpatrzony przez Ministerstwo Finansów. Zauważa ono, że spółdzielnia uczniowska jest organizacją szkolną, która nie posiada osobowości prawnej. Spółdzielnia uczniowska stanowi formę organizacji uczniów działającej na terenie określonej szkoły. Podstawowym celem spółdzielni uczniowskiej jest kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania, rozwijanie u uczniów zaradności, kooperacji  i przedsiębiorczości oraz nawyku oszczędzania, a także popularyzowanie idei i wiedzy o spółdzielczości. W/w cele można określić jednym terminem – cele o charakterze edukacyjnym. W tym świetle wydaje się uzasadnione stwierdzenie,  że działalność spółdzielni uczniowskich mająca na celu jedynie edukowanie uczniów w obszarze praktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa prowadzona przez spółdzielnie uczniowskie nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów  ustawy o VAT.

3. W piśmie Ministerstwa Finansów  wskazano akty prawne, z których wynika, że spółdzielnie uczniowskie nie mają obowiązku używania kas fiskalnych.

 

W załączonym piśmie znajdziecie Państwo szereg innych interesujących informacji.

 

Zachęcamy do lektury.