Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Informacje podstawowe
Opublikowano: 2014-09-14 06:37:32

12 sierpnia Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), jest to dokument rządowy, który wyznacza najważniejsze kierunki działań służące tworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Adresowany jest on przede wszystkim do instytucji publicznych tworzących i realizujących konkretne polityki publiczne, jak również do podmiotów ekonomii społecznej. Godnym zauważenia jest fakt, że obok spółdzielni dorosłych i innych podmiotów ekonomii społecznej swoje miejsce z KPRES znalazły również spółdzielnie uczniowskie. W/w dokumencie podkreśla się, że spółdzielnie uczniowskie są praktyczną formą kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, i to postaw społecznie odpowiedzialnych.
Głównym celem KPRES jest, aby w 2020 roku ekonomia społeczna stała się istotnym czynnikiem wzrostu zatrudniania, spójności oraz rozwoju społecznego. Rozwój ekonomii społecznej w rozumieniu dokumentu opiera się na trzech filarach:

 • politycznym (czyli tworzeniu przyjaznego klimatu dla ekonomii społecznej po stronie administracji publicznej),
 • społecznym (czyli uruchomieniu potencjału społecznego, wzmacnianiu więzi i aktywności społecznych),
 • przedsiębiorczym (czyli wzmocnieniu rynkowej pozycji i kompetencji biznesowych przedsiębiorstw społecznych).

Powyższe cele realizowane są poprzez cele operacyjne. Dla środowiska spółdzielczości uczniowskiej ważne jest, że cel operacyjny „Wzrost kompetencji w obszarze ekonomii społecznej w społeczeństwie” ma być realizowany poprzez rozwijanie kompetencji zarówno w ramach edukacji formalnej (na wszystkich szczeblach edukacji), jak i pozaformalnej. Jako jedną z form nauki społecznego gospodarowania wymienia się w KPRES spółdzielnie uczniowskie. Zakłada się, że do 2020 roku w 10% szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą działały spółdzielnie uczniowskie i inne formy kooperatywnej działalności.
Według KPRES jedną z podstaw rozwoju sektora ekonomii społecznej jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tego sektora. Dlatego duży nacisk kładzie się na edukację w tym zakresie na etapie szkolnym i akademickim. Uznano, że odrodzenie i rozwinięcie idei spółdzielczości uczniowskiej w szkołach będzie możliwe m. in. poprzez:

 1. działania promujące idee spółdzielczości uczniowskiej w szkołach, w tym organizacja konkursów dla opiekunów spółdzielni uczniowskich oraz nauczycieli i instytucji wspierających tę formę spółdzielczości, certyfikacja szkół przyjaznych ekonomii i przedsiębiorczości społecznej;
 2. zapewnienie wsparcia metodycznego w tworzeniu i prowadzeniu spółdzielni uczniowskich
 3. z wykorzystaniem doświadczeń z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
 4. opracowanie i upowszechnienie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie ekonomii
 5. i przedsiębiorczości społecznej; wypracowanie rozwiązań stanowiących skuteczną zachętę dla nauczycieli i pedagogów, czyli w obecnej praktyce opiekunów spółdzielni uczniowskich w celu rozwoju tych spółdzielni, które w szkołach powinny mieć status „warsztatów życia” (m. in. uznanie opieki nad spółdzielniami uczniowskimi za zajęcia pozalekcyjne);
 6. rozwój systemu wsparcia (szkoleń, doradztwa, animacji itp.) adresowanego do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, metodyków, pracowników kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli, rzeczoznawców wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz pracowników podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty;
 7. włączenie problematyki ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w proces kształcenia nauczycieli prowadzących zajęcia z przedsiębiorczości oraz wiedzy o społeczeństwie;
 8. organizację konkursów, turniejów i olimpiad.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu - pobierz.